ACİL DURUM YÖNETİM POLİTİKASI

Koç Üniversitesi Acil durum yönetim Politikası, dört aşamadan oluşan ve birbirini takip eden bir süreci içerir:

Koç Üniversitesi kampüsleri ve tüm bağlı yerleşkelerinde Acil Durum yönetiminde gerekenlerin uygulanmasının/uygulatılmasının sağlanması, hayat kurtaracak, maddi-manevi zararı azaltacak, eğitim öğretim ve diğer operasyonların sürekliliğini sağlayacak kararların alınmasını kolaylaştırmayı amaçlar. Bu doğrultuda Koç Üniversitesi, Acil Durumlarla ilgili yasal mevzuatlara uyarak; önleme, hazırlık, müdahale ve iyileştirme konularında gerekenlerin yapılmasını; ihtiyaç duyulan kaynakların eksiksiz olarak temin edilmesini; yapılacak kontrol, denetim ve tatbikatlarla Acil Durum Yönetim performansını sürekli kontrol etmeyi ve iyileştirmeyi ilke edinir.

Önleme

Acil Durum veya Afet’e sebep olabilecek tüm tehlikeler, olası tüm aşamalar ve etkilenebilecek tüm taraflar belirlenerek değerlendirilecek, gerekli önleyici tedbirler planlanıp uygulanacaktır.

Üniversite kampüs sınırlarının genişliği ve bağlı yerleşkelerin konumları düşünüldüğünde tek bir Acil Durum Senaryosunun ve Eylem Planının yeterli olamayacağı görülmektedir. Bundan dolayı Acil Durumlar seviyelendirilecek ve seviyelerine göre eylem planları, senaryolar oluşturulacaktır.

Alt yüklenicilerin, yapmakta oldukları işlerle ilgili Acil Durum Planlarını oluşturarak, uyum ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla Koç Üniversitesi bünyesindeki Güvenlik, İtfaiye & Acil Durum ve İş Güvenliği Birimlerinin onaylarını almaları zorunludur.

Hazırlık

Acil Durum ve Afetlere hazırlıklı olmanın temeli eğitimden geçmektedir. Bu yüzden Koç Üniversitesi’nde tüm Kampüs Kullanıcıları ve bağlı yerleşkelerinde bulunanlar (çalışanlar, öğrenciler, alt yükleniciler, ziyaretçiler, ticari işletmeler) Acil Durumlarda uygulanması gereken hareket tarzları, tahliye planları, acil durum ve afetlerle mücadele edilecek ekipmanların yerleri ve kullanımları konusunda bilgilendirilir.

Olası Acil Durumlarla ilgili senaryolar ve yapılacakların belirlendiği eylem planları oluşturularak, her durum için kullanılması öngörülen Acil Durum Müdahale Ekipmanı belirlenir. Acil Durum kaçış yolları ve güzergâhlarının, yönlendirme ve aydınlatmalarının, ayrıca Müdahale Ekipmanının her zaman kullanıma hazır durumda olması için ilgili birimler tarafından periyodik kontroller yapılır.

Söndürme, Kurtarma-Tahliye, İlkyardım ve Koruma Ekipleri oluşturulur. Bu ekiplere ihtiyaç duydukları gerekli kaynaklar ve eğitimler sağlanarak sürekli hazır tutulmaları sağlanır.

Özel desteğe ihtiyaç duyabilecek Engelli, Hamile Çalışan ve Öğrencilerin olası Acil Durum ve Afetlerde gereksinimlerinin karşılanması için Buddy’ler atanarak gerekli eğitimlerin verilmesi ve bilgilendirmelerin yapılması sağlanır.

Yapılacak kontroller ve tatbikatlarla Acil Durum Yönetim ve Hazırlık çalışmalarının etkinliği değerlendirilir ve gerekli iyileştirmeler yapılır.

Müdahale

Acil Durum ve Afetlere müdahalede temel amaç, insan sağlığına ve üniversite varlığına mümkün olduğunca zarar vermeden Acil Durum ve Afeti sonlandırmak olmalıdır.

Bu amaçla, idari ve akademik kadrolardan oluşan Acil Durum Ekipleri hayatlarını tehlikeye atmayacak şekilde, doğru ve zamanında müdahale, bilgilendirme ve yönlendirme yapmalı, olay uzman ekiplerin müdahalesini gerektiriyorsa destek sağlamak üzere ilgili ekipler hazır bulunmalı ve gerekli durumlarda tahliye yapılmalıdır.

Müdahale sırasında doğru yönlendirme ve ihtiyaç duyulabilecek ek kaynakların temini için Kriz Masasının kurulması, sahadan alınan tüm anlık bilgilerin Kriz Masasına iletilmesi, Kriz Masası tarafından alınan kararların da saha ekiplerine aktarılması gerekmektedir.

Acil Durum ve Afet sonrasında tüm ekipler bir araya gelerek, yaşananları değerlendirmeli ve daha etkin müdahale yöntemlerini belirlemelidir.

İyileştirme

Bu evrede yürütülen faaliyetlerin ana hedefi eğitim-öğretim ve idari faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması, etkin ve doğru bilgilendirme yapılması, zarar gören yapı ve sistemlerin en az Acil Durum ve Afet öncesindeki veya mümkünse daha ileri bir düzeyde yeniden yapılandırılması, ekonomik ve sosyal faaliyetler gibi hayati aktivitelerin mümkün olduğu düzeyde karşılanabilmesi için gereken tüm çalışmaların yapılmasıdır.