ACİL DURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü ve Türkiye genelinde bulunan bağlı yerleşkelerinde Acil Durum ve Afetlere hazırlıklı olmak amacıyla; risk değerlendirme çalışmalarını yaparak, planlama, hazırlık, eğitim, denetim, tatbikat ve koordinasyon çalışmalarını yürütür.

Temel görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

 • Meydana gelebilecek afet veya acil durumların etkilerini azaltmak için risk değerlendirmesi yaparak mevcut kaynakları ve koşulları analiz etmek,
 • Afet ve acil durum hazırlık çalışmalarını planlamak, yürütmek ve olası durumlarda sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
 • Sivil savunma ve acil durum eylem planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek, tüm birimler için uygulanabilirliğini denetlemek, gerekli görülen yerlerde revizyonunu sağlamak,
 • Acil durum tahliye planlarını hazırlamak,
 • Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili Üniversite’de ve yerleşkelerinde tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak, tatbikat senaryo ve organizasyonlarını koordine etmek, tatbikat değerlendirmesi yaparak rapor hazırlamak,
 • Afet, sivil savunma ve acil durum hizmeti sunabilmek için ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanın satın alınmasına ilişkin çalışmaları yürütmek, mevcutların bakım ve korunmalarının denetimini yapmak,
 • Afet ve acil durum hizmetleri yıllık bütçesini hazırlamak, bütçe gerçekleşmelerini takip etmek,
 • Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,
 • Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,
 • Üniversite ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi, anons ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri denetlemek, takibini yapmak,
 • Üniversite’nin sığınaklarla ilgili hizmetlerini denetlemek,
 • Afet konteynerleri içerisindeki malzeme ve ekipmanının periyodik kontrolü ve cihazların takip ve bakımının yapılmasını denetlemek,
 • Acil durum ekipleri ve sivil savunma servislerinin eğitimlerini vermek,
 • Üniversite bünyesinde kurulmuş olan arama kurtarma takımı ekip lideri ve yardımcılarını seçmek, ihtiyaç duydukları ekipmanları sağlamak, takım üyelerinin gelişimi ve akreditasyon için periyodik olarak gerek duydukları eğitimleri aldırmak, yurt genelinde meydana gelebilecek arama kurtarma gerektiren olaylara üniversite üst yönetiminin onayı ile topluluk şirketleri, kamu ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak müdahale edebilmeleri için gerekli organizasyonel planlamaları yapmak,
 • Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler ve koruyucu güvenlik konularında Üniversite personeli, öğrencileri ile denetimine tabi alt işverenin / işverenlerin personeline eğitim vermek,
 • Üniversite’nin denetimine tabi alt işverenler ve kiracı işletmeler tarafından yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,
 • Üniversite’nin Acil Durum ve Afet Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak,
 • İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,
 • Üniversitenin davetli olduğu Acil Durum ve Afetlerle ilgili İstanbul ili veya dışında organize edilen toplantı, eğitim ve sempozyumlara Üniversite adına katılmaktır.