Fire Brigade Team Leader Serdar Özelci
Fire Officer Harun Çebişli
Fire Officer Özgür Yeşil
Fire Officer Erol Açıkgöz
Fire Officer Mücahid Muslu
Fire Officer Emirhan Tırlı
Fire Officer Sezayi Kuyumcu
Fire Officer Eren Müezzinoğlu